O nas

Twórcy SimSoftLab posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie, które niewątpliwie przyczynią się do sprawnej realizacji tak ambitnego przedsięwzięcia. Należy przybliżyć kilka istotnych faktów z życia naukowego oraz zawodowego wnioskodawców:

 • obaj są absolwentami Politechniki Częstochowskiej gdzie ukończyli studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, na których mieli pierwszy kontakt z zastosowaniem metod numerycznych w mechanice płynów,

 • po skończeniu studiów magisterskich Paweł Niegodajew kontynuował naukę na uniwersytecie w Cranfield (Wielka Brytania), gdzie uzyskał drugi dyplom magistra w dziedzinie – Numeryczna Mechanika Płynów (z ang. Computational Fluid Dynamics); program studiów na uczelni zagranicznej zapewnił uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu wykorzystania metod CFD w wielu gałęziach przemysłu,

 • zaraz po skończeniu studiów magisterskich autorzy zaczęli odnosić pierwsze sukcesy naukowe; napisane przez nich prace magisterskie zajęły wysokie miejsca w ogólnokrajowym konkursie na najlepszą pracę magisterską w Polsce, dotyczącą zastosowania metod CFD w modelowaniu zjawisk cieplno-przepływowych (Paweł Niegodajew – III miejsce – edycja 2010; Mariusz Księżyk – I miejsce – edycja 2012),

 • po ukończeniu studiów Mariusz Księżyk oraz Paweł Niegodajew kontynuowali naukę na studiach doktoranckich na Politechnice Częstochowskiej w dyscyplinie Mechanika oraz specjalności mechanika płynów,

 • Paweł Niegodajew w latach 2010-2015 był ponadto zatrudniony w Projekcie Strategicznym, jako asystent naukowy, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach którego samodzielnie opracował modele CFD reaktorów chemicznych, wykorzystywanych w procesach absorpcji i desorpcji dwutlenku węgla ze spalin,

 • obaj są zatrudnieni w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach programów OPUS, w których wykorzystują podejście CFD do modelowania zagadnień związanych z rozwojem i kontrolą turbulentnej warstwy przyściennej (Mariusz Księżyk) oraz przepływem 2-fazowym przez złoża z wypełnieniem losowym (Paweł Niegodajew),

 • Paweł Niegodajew w latach 2012-2014 był stypendystą projektu „DoktoRIS – programu stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska”, przyznawanego wyłącznie najlepszym doktorantom,

 • obaj byli kierownikami w grantach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),

 • Paweł Niegoodajew w latach 2013-2014 był kierownikiem projektu w programie „PRELUDIUM”, finansowanym przez NCN, w ramach którego opracował model CFD wymiany ciepła pomiędzy mediami przepływającymi przeciwprądowo przez złoże z wypełnieniem,

 • obaj regularnie biorą czynny udział w konferencjach naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, gdzie prezentują swoje osiągnięcia naukowe (obecnie ok 25 konferencji krajowych i 7 zagranicznych z publicznym wystąpieniem),

 • obaj regularnie publikują wyniki badań, związane przede wszystkim z tematyką CFD, w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (wyłącznie w j. angielskim),

 • obaj są regularnie nagradzani m.in. stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe,

 • w dniu 09.11.2016 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pawła Niegodajewa, po której jednogłośnie nadany mu został tytuł naukowy doktora w dyscyplinie mechanika i specjalności mechanika płynów.

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.