Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest firma MMTK Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Zapolskiej 10/42, NIP: 9492215678, Numer KRS: 0000669616, Sąd rejonowy w Częstochowie, XVII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego

 

II. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

W związku z prowadzoną działalnością firma MMTK Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe:

1. Imię nazwisko

2. Nazwę firmy

3. Adres zamieszkania

4. Adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej

5. Numer NIP

6. Numer REGON

7. Numer telefonu

8. Numer fax

9. Adres e-mail

10. Numer rachunku bankowego

11. Dane pobrane z rejestru CEIDG

12. Dane pobrane z rejestru GUS

13. Dane z portalu podatkowego Ministerstwa Finansów

14. Inne dane podane przez Państwa oraz pobrane z publicznie źródeł.

 

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych:

1. Firma MMTK Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną

działalnością . Do czynności tych należą:

a) Zawarcie i wykonanie umowy,

b) udokumentowanie realizacji transakcji,

c) weryfikacja wiarygodności kontrahenta,

d) marketing bezpośredni,

e) tworzenie zestawień na potrzeby wewnętrzne,

f) przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych

organów,

g) rozpatrywanie reklamacji

h) archiwizacja

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do zawarcia umowy lub wykonania transakcji.

 

IV. Terminy przechowywania danych

1. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości, podatkowymi, ochrony środowiska, a także terminowi przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

V. Przekazywanie danych osobowych

1. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wezwanie organów państwowych tj.:  Policji, organów podatkowych, komorników, oraz do kontrahentów firmy MMTK Sp. z o.o.:

a) firm transportowych i spedycyjnych,

b) banków,

c) podwykonawców,

d) kancelarii prawniczych,

e) firmy ochroniarskiej,

f) firmy BHP,

g) pośredników transakcji,

h) ubezpieczycieli,

i) firm kurierskich,

j) biur księgowych i rachunkowych.

2. Firma MMTK Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku wystąpienia  konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

VI. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane.

1. Osobom, których dane osobowe wykorzystywane są do marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, który można zgłosić mailowo na adres biuro.mmtk@gmail.com lub listownie na adres MMTK Sp. z o.o., ul. Zapolskiej 10/42 42-200 Częstochowa.

2. Osoby, których dane dotyczą mają ponadto prawo do:

a) wglądu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,

b) poprawienia danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,

c) usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,

e) przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.

3. Chcąc skorzystać z przysługujących praw, należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem

zakresu danych osobowych będącym przedmiotem żądania na adres mailowy :

biuro.mmtk@gmail.com, lub listownie na adres MMTK Sp. z o.o., ul. Zapolskiej 10/42 42-200 Częstochowa.

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych w sposób podany przed adresem:

www.giodo.gov.pl

VII. Kontakt i informacje

1. Nasze dane adresowe: MMTK Sp. z o.o., ul. Zapolskiej 10/42 42-200 Częstochowa.

2. Wszelkie pytania w zakresie ochrony danych osobowych proszę kierować na adres mailowy: biuro.mmtk@gmail.com, lub listownie na podany wyżej adres siedziby firmy.

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.